En prioriteret og relevant forskningsportefølje

 
 

HANDLINGER

Udvikling af den eksisterende portefølje af forskningsgrupper

Der er i 2015 sket en indledende konsolidering af forskningsporteføljen, hvor ikke-stærke forskningsgrupper og forskningsgrupper med fagligt overlap og parallelitet er blevet håndteret – se notat.

Alle forskningsgrupper har medio 2016 udarbejdet en skærpet profilbeskrivelse, som kommer på fakultetets hjemmeside. Forskningsgrupper, hvor faglige overlap eller parallelitet var en potentiel udfordring, har udarbejdet en særlig beskrivelse.

Der vil ikke blive formuleret eksplicitte kriterier for spirende, stærke og excellente forskningsgrupper. Excellence kommer til udtryk via forskningsgruppers tiltrækning af elitære forskningsmidler, som:

  • Danmarks Grundforskningsfonds Centres of Excellence virkemiddel
  • Det Europæiske Forskningsråd (ERC): ERC Consolidator Grant og ERC Advanced Grant
  • Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program: DFF-Topforsker.

Der vil løbende ske en opfølgning på og understøttelse af forskningsgruppernes hjemtag af elitære bevillinger, fx via fakultetets strategiske midler.


 

Decentral udvikling og implementering af individuelle mål for forskningsgrupperne

Alle forskningsgrupper har med afsæt i fakultets- og institutstrategierne udarbejdet individuelle mål i foråret 2016. Der vil løbende blive udviklet og fulgt op på forskningsgruppernes mål decentralt på institutterne. For mere information kan de enkelte forskningsgrupper kontaktes – forskningsgrupperne kan findes under de enkelte institutters hjemmeside – se institutoversigten her.


 

Afklaring af kompetencefordeling mellem institutledere og forskningsgruppeledere samt udvikling og beskrivelse af forskningsgruppelederens opgaver og rolle

Der er udarbejdet og vedtaget en funktionsbeskrivelse for forskningsgruppelederen – se beskrivelsen her. For at styrke forskningsgruppelederne i deres nye rolle planlægges kontinuerlige, fælles kompetenceudviklingsforløb fra 2017.


 

Udvikling og implementering af principper for ressourceallokering og opfølgningsmekanismer på fakultets- og institutniveau

Der er i 2015 udarbejdet en ny budgetmodel, hvor forskningsperformance indgår som fordelingsparameter.

Derudover er der udviklet et årshjul for prioritering af strategiske indsatser, hvor der også sker en løbende ressourceallokering.


 

Udvikling af supporten til eksterne forskningsansøgninger får ny portefølje

Forskningsstøttes support er blevet reorganiseret – se Forskningsstøttes hjemmeside for mere information.