En prioriteret og attraktiv uddannelsesportefølje

 
 

HANDLINGER

Udarbejdelse af uddannelsesregnskaber samt registeranalyser af uddannelsernes samfundsrelevans til brug for prioritering af uddannelsesporteføljen

Uddannelsesregnskaberne og registeranalyserne er blevet udarbejdet og præsenteret for institutledere og studieledere ultimo 2015.

Resultaterne fra registeranalyserne kan ses her i en forkortet version. Præsentationen af uddannelsesregnskaberne, som bygger på 2013-tal, findes på sdunet. Der vil fremadrettet blive udarbejdet årlige uddannelsesregnskaber, og det næste regnskab med tal for 2015 forventes at ligge klar ultimo 2016.


 

Udvikling og tilpasning af studielederrollen

Der er på hvert institut udpeget en studie- og uddannelsesleder (SUL), der har det overordnede medansvar for de uddannelser, instituttet leverer undervisning til. SUL’en er en del af instituttets ledelsesgruppe og er medlem af fakultetets uddannelseskomité. Der er vedtaget en fælles funktionsbeskrivelse for SUL, der kan ses her.


 

Oprettelse af en uddannelseskomité bestående af studie- og uddannelsesledere (SUL), udvalgte forskere og studenterrepræsentanter

Uddannelseskomiteen er nedsat og arbejder ud fra det vedtagne kommissorium, hvor også ansvarsfordeling mellem komité, studienævn, studieledere m.m. er beskrevet. Se kommissoriet her.

Uddannelseskomiteen mødes som udgangspunkt fire gange pr. semester, men kan ved behov mødes oftere. Uddannelseskomiteens arbejde og møder kan følges på hjemmesiden – se her.


 

Prioritering og fokusering af uddannelsesporteføljen

En første prioritering er blevet foretaget primo 2016 i forbindelse med SDU’s proces for strategiske til- og fravalg.

Uddannelseskomiteen vil frem mod ultimo 2016 udarbejde en indstilling vedrørende en prioriteret og fokuseret uddannelsesportefølje, der skal behandles og vedtages i institutlederkredsen. Resultatet af prioriteringen vil fremgå af referater fra institutledermøderne – dagsordener og referater kan ses her.


 

Oprettelse af et Center for Pædagogisk IT (CPIT)

Kommissorium for Center for Pædagogisk IT (CPIT) er vedtaget, og centeret er under opbygning. CPIT refererer til Uddannelseskomiteen og vil i det kommende år afprøve, udarbejde forslag til og være behjælpelig med at indarbejde nye læringsmetoder mv. med særligt henblik på anvendelse af digitale læringsformer.

Yderligere information kan fås ved at kontakte SFEO – projektleder Poul Basse.


 

Udrulning af supplerende optagelseskriterier

Der er indført adgangsbegrænsning på alle vores uddannelser, og på de fleste uddannelser bruges uniTESTEN, der er en multiple choice test, som selekteringsmekanisme i forbindelse med optagelse. Kravet om et optag på 25 % i kvote 2 er nået.

Der vil ske en fortsat udvikling på dette område, og udrulningen vil således fortsætte frem mod optaget for 2017, hvor det skal være fuldt implementeret.

Yderligere information om supplerende optagelseskriterier kan fås ved at kontakte dekansekretariatet – specialkonsulent Jette Winther.


 

Igangsættelse af arbejdet med at opnå en international akkreditering

Der er pr. 1. april 2016 ansat en AC-medarbejder, der har ansvaret for at planlægge og gennemføre akkrediteringsprocessen – dette i samarbejde med en styregruppe bestående af institutrepræsentanter.

Yderligere information om processen vedrørende den internationale akkreditering kan fås ved at kontakte dekansekretariatet – projektmedarbejder Johanna Süssmeir.