4. En understøttende og bæredygtig struktur

 
 

MÅLSÆTNING

Udvikling af en struktur for institutter, uddannelser og administration, der:

• Sikrer rammerne for og understøttelsen af de strategiske mål og de
strategiske nøgleinitiativer
• Er økonomisk bæredygtig og giver incitamenter til at udleve strategien
• Understøtter lokale aktiviteter og sikrer strategisk koordination på tværs af
uddannelses-, forsknings- og videnudvekslingsaktiviteter
• Styrker samarbejdet på tværs af fakultetet og skaber en fælles identitet og kultur
• Fremmer samarbejdet med andre fakulteter og med det omkringliggende samfund
• Understøtter, at de videnskabelige medarbejdere har optimale vilkår til at
forske, undervise og videnudveksle
• Understøtter, at de administrative medarbejdere har optimale betingelser for
at arbejde fagligt kompetent, effektivt og samarbejdsorienteret
• Er koordineret med andre administrative aktiviteter på SDU
• Understøtter medarbejdernes trivsel og et godt arbejdsmiljø

HANDLINGER

 • Tilpasning af institutstrukturen til den nye portefølje af forskningsgrupper

 

 • Udvikling og implementering af en budget- og økonomimodel, der
  understøtter strategien

 

 • Udvikling og tilpasning af den administrative struktur med afsæt i den nye
  institutstruktur og selvevalueringen, herunder:
  – Udvikling af den administrative support til den nye studielederfunktion
  – Udvikling af supporten til eksterne forskningsansøgninger for den nye
  portefølje af forskningsgrupper
  – Afledte konsekvenser af de strategiske nøgleinitiativer som fx ændrede
  kommunikationsbehov og øget fokus på pædagogisk brug af IT

 

 • Udvikling og tilpasning af studielederrollen med fokus på en styrkelse af
  den strategiske ledelse af og ansvar for uddannelserne

 

 • Udvikling og styrkelse af forskningslederrollen med fokus på øgede
  ledelseskompetencer og strategisk ledelse af forskningsgrupperne

 

 • Udvikling og implementering af incitamentsstrukturer og tydelige
  karriereveje, som understøtter meritering og prestige ved forsknings-,
  uddannelses- og videnudvekslingsaktiviteter

 

 • Udvikling af tydelige karriereveje for de administrative medarbejdere med
  kompetenceudvikling der understøtter fagfaglighed, proceskompetencer og
  samarbejdsorientering