Home » Arkiv / archive » Stort udbytte af panelmøderne / Major benefit from the panel meetings

 

Stort udbytte af panelmøderne / Major benefit from the panel meetings

 

Stort udbytte af panelmøderne // 20-3-15

”Kun ved åben dialog kan vi lære af hinanden og udfordre hinanden” – sådan skrev jeg i et tidligere indlæg her på siden. Nu, hvor ugen er omme, er vi næsten i mål med panelmøder for fagmiljøerne. Jeg må sige, at mine forventninger til møderne og udbyttet er blevet fuldt indfriet.

Det skyldes ikke mindst de mange engagerede og velforberedte gruppeledere, som beredvilligt har svaret på de mange spørgsmål fra paneldeltagerne. Gruppelederne har virkelig fået sat lys på de mange gode ting, der allerede foregår rundt omkring – og på potentialet for at videreudvikle os. Jeg skylder dem alle en stor tak.

Jeg vil dog også gerne fremhæve, at jeg er meget imponeret over ikke mindst de medlemmerne af Akademisk Råd, som har lagt et stort stykke arbejde i forberedelse og afvikling af panelmøderne: de har gennem reflekterede og bestemt også kritisk-konstruktive spørgsmål bidraget helt afgørende til udbyttet af panelmøderne.

Jeg har efterfølgende talt med flere af de gruppeledere, der har fremlagt selvevalueringer for panelet, og det er mit indtryk, at de fleste har oplevet forløbet som spændende og lærerigt, og er gået fra panelmøderne med inspiration til udvikling af eget fagmiljø. Men nogle også med en oplevelse af, at ”der blev gået til stålet” fra panelets side – men i en god akademisk ånd.

Og hvad er så næste skridt?

Når vi om en uges tid er gennem panelmøderne vedrørende uddannelse, skal vi i gang med at fordøje de mange indtryk og data. Både Akademisk Råd, studieledere, institutledere og lederne af de administrative enheder kommer på banen her i løbet af april. Og jeg har også en klar forventning om, at de alle vil sørge for at inddrage deres bagland.

Vi bevæger os med andre ord og helt efter planen meget snart ind i den spændende strategiudviklingsfase – meget mere herom senere her på siden.

/Nikolaj

 

Major benefit from the panel meetings // 20.3.2015
“Open dialogue is the only way we can learn from one another and challenge one another” – as I wrote in a previous contribution to this page. Now that the week is past, we have almost finished with the academic environment panel meetings. I must say, my expectations for the meetings and the benefit derived from them have been completely fulfilled.

That is due in no small part to the many committed and well-prepared group leaders, who so willingly answered the many questions from the panel members. The group leaders have been able to shed a lot of light on the many positive things that are already going on everywhere – and on our potential for development. I owe them all a big thank you.

However, I do also want to emphasise how impressed I am, particularly with the members of the Academic Council, who have put such a lot of work into preparing and hosting the panel meetings: through thoughtful and, certainly, also constructively critical questioning, they have made a decisive contribution to the successful outcome of the panel meetings.

I spoke afterwards with several of the group leaders who presented self-evaluations to the panel, and my impression is that most of them experienced the process as exciting and informative, and came away from the panel meetings with inspiration for developing their own academic environments. Some, too, felt they had had “quite a grilling” from the panel – but in a positive academic spirit.

So, what happens next?

In a week’s time, once the panel meetings for the study programmes have taken place, we will start to digest all the impressions and data. The Academic Council, the Heads of Studies, the Heads of Departments and the managers of the administrative units will get to work on this during April. And it is my clear expectation, too, that they will all be sure to involve everyone in their own hinterland.
In other words, we will soon be moving, entirely according to plan, into an exciting strategic development phase – much more about that further down this page.

/Nikolaj

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.