Home » Arkiv / archive » Implementeringen / Implementation

 

Implementeringen / Implementation

 

Implementeringen // 07-05-2015

Det bliver ikke nogen nem opgave at implementere strategien. Og vi må endelig ikke forsøge at gøre det hele på én gang, selvom det kan være fristende, da alting hænger sammen. Vi skal som ledelse altid huske på, at det er jer, der er fakultetet, og at I alle har travlt med at undervise, forske, videnudveksle og administrere. Da ændringerne skal laves med kvalitet og med
afsæt i lokale løsningsforslag, kommer vi til at tage det i trin, og det kommer til at tage tid. Det er min vurdering, at der er størst behov for at få en afklaring omkring fagmiljøer og institutters organisering samt vores aktuelle økonomiske udfordringer. Derfor vi vil begynde her.

Forandringer tager tid, koster kræfter og afstedkommer ofte usikkerhed. Der er mange nye forhold omkring forskning, uddannelse og videnudveksling, som skal finde en ny ”balance”. Det vil derfor tage tid inden troen på og meningen med forandringerne er fast forankret i organisationen. Vilægger på fakultetet utrolig stor vægt på arbejdsmiljøet og på jeres trivsel. Derfor er det vigtigt, at ledere på alle niveauer har fokus på at lede medarbejderne gennem perioder med forandringer. Vi vil lægge vægt på at udvikle vores ledere til denne opgave.

Med fakultetets overordnede strategi på plads, er vi klar til at tage fat på implementeringen og den lokale strategiudvikling.
Jeg tror på, at vi sammen kan udleve denne strategi og dermed skabe et både stærkere og bedre fakultet, der er rustet til de udfordringer, som fremtiden byder på.

/Nikolaj

Implementation // 7 May 2015

Implementing the strategy will not be an easy task. Whatever we do, we must not try to do everything at once, even if it is tempting to do so because everything is interrelated. As the management, we must always remember that you are the Faculty, and that you are all busy teaching, researching, sharing knowledge and performing administrative tasks. As these changes need to be of high quality, based on local proposals, we will be taking things step by step, and it will take time. In my opinion, the greatest need is to clarify organisational aspects of academic environments and Departments, as well as our current financial challenges. So that is where we will begin.

Change takes time; it is demanding on resources and often gives rise to uncertainty. Lots of new aspects of research, teaching and knowledge sharing will have to find a renewed equilibrium. It will therefore take time for people’s confidence in the changes and the whole point of the changes to become properly embedded within our organisation. The Faculty places strong emphasis on the working environment and your job satisfaction. That is why it is important for managers at all levels to focus on guiding employees through periods of change. We will place strong emphasis on developing our managers for this task.

With the Faculty’s overarching strategy in place, we are ready to get to grips with implementation and local strategy development.

Together, it is my belief that we will be able to put this strategy into practice and thus create a stronger and better Faculty, equipped for whatever changes the future brings.

/Nikolaj

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.